BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".


Tuchtregeling

Mirre praktijk voor Ayurveda & Natuurlijke Geneeskunde is aangesloten bij beroepsvereniging BATC en GAT geschillencommisie.
Als BATC en CAT vergoedbaar therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. 

Ik hoop mijn werk altijd naar behoren te kunnen doen. Mits u toch een klacht heeft kunt u  melding doen bij Gatgeschillen.nl. GAT geschillen bewijsregistratieMeer info gatgeschillenreglement..

Voor de algemene voor waarden verwijs ik u door naar onderstaande link.
Algemene voorwaarden. 

AVG Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn praktijk: Mirre Praktijk voor Ayurveda & Natuurlijke Geneeskunde verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Miranda van Zanten
Havikstraat 17, Wijchen
Email: info@mirre-natuurlijke-geneeskunde.nl

Eigenaar van: Mirre praktijk voor Ayurveda & Natuurlijke Geneeskunde
Berg en dalseweg 83, 6522BC Nijmegen
Tel: 624164926

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Soms kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

Privacy van Persoonsgegevens
 

Mirre Praktijk voor Ayurveda en Natuurlijke Geneeskunde verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gevevens die ik verwerk naar aanleiding van contact op de website:

·        Voor en achternaam

·        Telefoonnummer en emailadres.

Persoonsgegevens die ik verwerk voor de factuur/ zorgnota voor de zorgverzekeraar:

·        Naam, adres en woonplaats

·        Geboortedatum

·        Geslacht

·        De datum van behandeling

·        Een korte omschrijving van de behandeling: Natuurgeneeskundig consult

·        Kosten van het consult
 

·        Overige informatie die u verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 

Bijzondere persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die u mij versterkt, onder andere, bij het invullen van het intake en anamneseforumulier. Het intake/anamnese formulier /behandelovereenkomst ben ik als erkend natuurgeneeskundig therapeut verplicht om in te vullen en door u te laten ondertekenen.
Naast de persoonsgegevens zal dit vertrouwelijke informatie zijn die betrekking hebben op uw eventuele hulpvraag.
De informatie over uw situatie helpen mij bij het inschatten van uw (hulp) vraag, die ik vervolgens samen met u doorneem. U geeft mij uiteindelijk toestemming of zogezegd opdracht tot het uitvoeren van mijn/ ons plan van aanpak. Hiervoor is het belangrijk dat ik alle relevante informatie omtrent uw gezondheid ontvang. Ik neem een lijst met ziektebeelden en klachten met u door, zodat ik en u weten wanneer het voor mij niet is toegestaan om u een door u gewenste behandeling  te laten ondergaan en zonodig de behandeling passend gemaakt kan worden. U en ik zijn dan beiden verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een effectieve behandeling zonder gezondheidsrisico’s.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Vertrouwelijke informatie
De bijzondere persoonsgevens worden opgeslagen  in het clientdossier. Veel clienten zie ik periodiek. In het clientdossier maak ik verslag van het verloop van de behandeling(en).  Ik vermeld wat ik heb gedaan, met welk doel. En wat tijdens de behandeling voor mij duidelijk is geworden of voor de client. Ik maak ik korte aantekeningen van waar we het over gehad hebben. Dit houd ik zo algemeen mogelijk. Ik hecht waarde aan onze relatie, daarom vind ik het belangrijk te kunnen informeren naar zaken die speelden tijdens de laatste massages en de situatie van het moment zelf. In dit logboek schrijf ik kort, oordeelvrij, respectvol. U mag dit altijd inzien en zo gewenst veranderen of verwijderen. Deze informatie blijft prive, wordt niet, zonder toestemming van de client, met anderen gedeeld of besproken. Tevens heb ik de verplichting mij aan mijn beroepsgeheim te houden.

 

Beheer van bijzondere persoonsgegevens en clientdossiers
Deze worden verwerkt en opgeslagen in een digitale kluis op de harde schijf van mijn laptop. Het wachtwoord is alleen door mij te gebruiken.
De laptop wordt bij dichtklappen en na 5 minuten niet gebruik beveiligd door een wachtwoord en regelmatig gescreend door en virusscanner.

 

Boekhouding en persoonsgegevens
Voor mijn administratie gebruik ik een online boekhoudprogramma. Dit programma verstuurt ook online rekeningen. Deze facturen boek ik persoonlijk in. Uw persoonsgegevens staan in dit programma. Het programma is beveiligd met een wachtwoord en alleen voor mij te gebruiken, uw gegevens worden niet gedeeld. Er is een verwerkingscontract met het online boekhoudbedrijf getekend.

Uw mobiele nummer en mailadres in mijn telefoon
De meeste communicatie verloopt via mijn mobiele telefoon. Deze telefoon wordt iedere keer dat deze gebruikt wordt, geopend met mijn persoonlijk wachtwoord. De telefoon schakelt zichzelf na 15 seconden uit op stand-by stand en moet dan weer met een code worden ontgrendeld. De telefoon wordt iedere ochtend door een virusscanner gescreend.

Mijn mails worden via mijn website en Gmail-Google is beveiligd door middel van een wachtwoord, eigen account. Google heeft ook de AVG toegepast. Mijn websites zijn voorzien van een SSL certificaat.

Op bovenstaande wijze geef ik aan dat ik me bewust ben van mijn verantwoordelijkheid voor de privacy van clienten / bezoekers  en handel volgens de voorschriften van de AVG.

 

Verstrekking aan derden, via een verwerkingsovereenkomst

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. In het geval van mijn praktijk is er een verwerkingsovereenkomst met Veda Pulse en met het boekhoudsysteem 7x24, waar ik gebruik van maak. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken  voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in [MH3] [naam land]. Daarvoor zijn [concrete waarborgen op grond van de wet[MH4] ] getroffen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook [MH5] in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden ( 15 jaar) zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Ik  vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Miranda van Zanten

Berg en dalseweg 83,  6522BC, Nijmegen

Tel: 0624164926  Email: info@mirre-natuurlijke-geneeskunde.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens[MH9] . U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website [MH10] gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-01-2021